REGULAMIN SKLEPU I PORTALU INTERNETOWEGO

petcount.pl

I. Definicje

1.1. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający poprzez stronę internetową pod adresem https://petcount.pl, w którym Klient może dokonywać Zamówień;
1.2. Portal– Portal Internetowy znajdujący się pod tym samym adresem, w którym Klient ma dostęp do informacji merytorycznych oraz technicznych dotyczących oferowanych Produktów;
1.3. Sprzedawca – Właściciel Sklepu i Portalu;
1.4. Klient / Użytkownik– każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu i Portalu, niezależnie od tego czy dokona Zamówienia;
1.5. Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, która zawiera umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.6 Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca umowę sprzedaży w ramach Sklepu;
1.7. Kupujący– Konsument lub Przedsiębiorca;
1.8. Towar / Produkt – dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującym;
1.9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do zakupu, umożliwiający również ustalenie oraz modyfikację ilości Produktów;
1.10. Zamówienie –  oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
1.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie przez Kupującego warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
1.12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym;
1.13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym przy braku jednoczesnej obecności stron umowy z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie, w tym Formularza zamówienia;
1.14. Dokument sprzedaży– Faktura VAT;
1.15. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu i Portalu;
1.16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
1.17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
1.19. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
1.20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
1.21. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane także „GDPR” lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych;
1.22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

II. Sprzedawca / Właściciel Sklepu i Portalu

2.1. Właścicielem Sklepu i Portalu, dostępnego pod adresem internetowym https://petcount.pl jest:
ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie, pod adresem Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, 
NIP: 7532438338, REGON: 362556560 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości;
2.2. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest także pod adresem:
ul. Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
2.3. Kontakt z Właścicielem Sklepu jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@petcount.pl;
b) telefonicznie: +48 793 130 060 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
2.4. Właściciel Sklepu oświadcza, iż jest uprawniony – od strony organizacyjnej, handlowej i prawnej – do sprzedaży oferowanego Produktu oraz wykonał ciążące na nim obowiązki i posiada prawo do sprzedaży Produktu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

III. Postanowienia ogólne

3.1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet;
3.2. Korzystanie z usług Sklepu jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
3.3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
3.4. Przeglądanie treści Sklepu oraz Portalu, w tym przeglądanie asortymentu, dokonywanie Zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży nie wymaga rejestracji;
3.5. Produkt prezentowany w Sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
3.6. Wszelkie informacje o Produkcie, w tym opis, cena, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
3.7. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3.8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Sklep i Portal zapewniając pełną transparentność zasad korzystania ze Sklepu i Portalu;
3.9. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z warunkami Regulaminu, który na stałe znajduje się w stopce Sklepu i Portalu – w związku z czym Użytkownik ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania niniejszego Regulaminu;
3.10. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży – Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu każdorazowo przed zawarciem Umowy sprzedaży, co jest jednoznaczne z tym, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i w pełni je akceptuje;
3.11. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania ze Sklepu i Portalu;
b) warunki i zasady składnia Zamówień w Sklepie drogą elektroniczną;
b) zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
3.12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez wysłanie Kupującemu emaila z potwierdzeniem Zamówienia;
3.13. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego Produktu;
3.14. Klient / Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu i Portalu w sposób nie zakłócający jego pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach Sklepu i Portalu – jedynie w zakresie użytku osobistego;

IV. Zamówienie

4.1. Sklep przyjmuje Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok;
4.2. Klient może zrealizować Zamówienie w Sklepie bez konieczności rejestrowania się i logowania, tzn. bez zakładania indywidualnego konta;
4.3. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) przejść do zakładki Zamów online;
b) następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” – dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia, Produkt może być usuwany i dodawany do Koszyka na nowo, może być także dokonana zmiana liczby zamawianego produktu;
c) sprawdzić zawartość koszyka jako podsumowanie Zamówienia;
d) kontynuować zakupy klikając przycisk „Kontynuuj zakupy” lub przejść do Kasy poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”;
e) poprawnie i uważnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy oraz innych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia;
f) wybrać sposób płatności za Produkt i przesyłkę;
g) zaakceptować warunki poprzez zaznaczenie: Przeczytałem/am i akceptuję warunki regulaminu;
h) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
4.4. Klikając „Kupuję i płacę” Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, co jest niezbędne w celu poprawnego wykonania Umowy Sprzedaży;
4.5. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożonego Zamówienia – wówczas zostaje ono przyjęte do realizacji;
4.6. Kupujący może dokonać zmiany Zamówienia za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, a także zrezygnować z Zamówienia zanim zostanie wysłane;
4.7. Sklep nie jest zobowiązany do realizowania Zamówień, jeśli:
a) Formularz zamówienia został wypełniony w sposób niekompletny, błędny lub nieprawdziwy;
b) z jakichkolwiek przyczyn technicznych nie otrzymał potwierdzenia Zamówienia;
c) wycofał produkt ze sprzedaży lub wyczerpał asortyment o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta;
4.8. Informacje w sprawie Zamówień można uzyskać telefonicznie: 793 130 060 – od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00 lub mailowo: kontakt@petcount;

V. Płatność

5.1. Cena produktu wyrażona jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT (jest ceną brutto);
5.2. Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy;
5.3. Cena Produktu jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego Zamówienia;
5.4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny Towaru, co łącznie stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
5.5. Za wybrany produkt w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a) systemem Przelewy24 (przekazy bankowe – szybkie płatności);
b) systemem Przelewy24 (płatność kartą);
Adnotacja: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia firmie PayPro SA, co jest niezbędne do realizacji Zamówienia przy płatności systemem Przelewy24;
c) płatność przy odbiorze (za pobraniem pocztowym);
5.6. W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze – płatność za towar następuje podczas wręczenia przesyłki z towarem przez kuriera (za pobraniem);
5.7. Dokumentem sprzedaży potwierdzającym każdą sprzedaż, niezależnie od wybranej opcji płatności – jest Faktura VAT, dołączona do przesyłki;

VI. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą procedury opisanej w części IV Regulaminu;
6.2. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
6.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz przyjęciem do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
6.4. Umowa jest zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w powyższym punkcie;
6.5. Każdy email z potwierdzeniem Zamówienia zawiera:
a) numer Zamówienia;
b) przedmiot Zamówienia;
c) cenę jednostkową oraz łączną Produktu;
d) koszt dostawy;
e) wybrany sposób płatności;
6.6. W przypadku wybrania opcji płatności: za pobraniem pocztowym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

VII. Dostawa

7.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na adres podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia;
7.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
7.3. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia firmie kurierskiej DPD, co jest niezbędne do realizacji Zamówienia;
7.4. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych;
7.5. Towar wysyłamy w specjalnych opakowaniach odpornych na uszkodzenia;
7.6. Przesyłki są dostarczane w opakowaniach uniemożliwiających rozpoznanie produktu bez rozpakowywania;
7.7. Koszty przesyłki w obrębie Polski:
a) kurier DPD: 14.49;
b) w przypadku wyboru opcji wysyłki płatność przy odbiorze (za pobraniem), do kosztów wysyłki 14,49 zł doliczamy kwotę w wysokości 4,99 zł, co łącznie stanowi: 19,48 zł;
7.8. Koszt przesyłki doliczany jest do ceny Towaru, co stanowi całkowitą wartość Zamówienia;
7.9. Właściciel Sklepu zastrzega, iż nie odpowiada za niedotrzymanie czasu dostawy lub inne błędy, niezależne od niego, a wynikłe z niedopilnowań i winy firmy kurierskiej DPD;

VIII. Reklamacje

9.1. Aby dokonać reklamacji produktu należy skontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną;
9.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu;
9.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć podstawę reklamacji:
a) produkt musi być obarczony wadą jakościową tj.: produkt z przekroczonym terminem ważności;
b) uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie;
c) zanieczyszczenia;
d) niezgodna z opakowaniem ilość produktu;
9.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru (na koszt sklepu) lub zwrot równowartości zareklamowanego towaru na konto Klienta w ciągu 14 dni;

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

10.1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu;
10.2. Użytkownik Portalu i Sklepu petcount.pl przed rozpoczęciem korzystania z Portalu i Sklepu powinien zapoznać się z Niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem;
10.3. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających z Portalu i Sklepu petcount.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania;
10.4. Administratorem danych osobowych: Klientów / Użytkowników portalu odwiedzających Sklep i Portal petcount.pl, Użytkowników, którzy umieścili komentarz do wpisu bądź produktu, Kupujących – zawierających Umowę sprzedaży jest:

ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560, zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”;
10.5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”;
10.6. Gromadzone przez Sklep i Portal petcount.pl dane osobowe obejmują: adres IP imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres email;
10.7. Dane osobowe są pozyskiwane podczas uzupełniania Formularza zamówienia przez Kupującego, który przystępuje do zawarcia Umowy sprzedaży dobrowolnie. Uzupełnienie Formularza zamówienia jest niezbędne do realizacji Zamówienia oraz poprawnego wykonania Umowy sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu każdorazowo przed zawarciem Umowy sprzedaży, co jest jednoznaczne – na mocy Regulaminu – również z tym, że zapoznał się z warunkami Polityki prywatności i w pełni ją akceptuje;
10.8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Zamówienia poprzez zawarcie i realizację Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w tym fakturowania oraz wysyłki – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
b) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawa podatkowego – w tym przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o przepisy prawa, szczególnie: podatkowe, finansowo-księgowe itp. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i Portalu, albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
10.9. Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora;
10.10. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu i Portalu petcount.pl jest dobrowolne, wynika z ich nieprzymuszonej woli. Zgodnie z Regulaminem Sklepu i Portalu podawanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Zamówienia oraz poprawnego wykonania Umowy sprzedaży;
10.11. Klient Sklepu bądź Kupujący, który dobrowolnie podał swoje dane osobowe w Formularzu zamówienia może w dowolnym momencie:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć ich przetwarzanie;

b) uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych;
c) sprostować swoje dane;
d) usunąć swoje dane;
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@petcount.pl;
10.12. Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych;
10.13. Klientowi Sklepu i Portalu petcount.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
10.14. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży, a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa, to znaczy:
a) dostawcy infrastruktury technicznej wykorzystywanej w celu prowadzenia Portalu i Sklepu;

b) dostawcy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia księgowości oraz oprogramowania do wystawiania faktur VAT;
c) dostawcy bramek płatności w systemie online;
d) dostawcy usług logistycznych i kurierskich;
e) podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie ksiąg rachunkowych, tym ujmowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, które dotyczą Klientów Sklepu i Portalu;
10.15. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Klient Sklepu i Portalu petcount.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymienione podmioty. Z chwilą przejęcia danych osobowych odpowiedzialność za ich przetwarzanie ponoszą wyżej wymienione podmioty, na co Klient Sklepu i Portalu petcount.pl wyraża swoją zgodę;
10.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
10.17. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora;
10.18. Sklep i Portal petcount.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;
10.19. Sklep i Portal petcount.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;
10.20. Właściciel Sklepu i Portalu petcount.pl wykorzystuje pliki cookies poprzez użycie informacji zapisanych za ich pomocą w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Sklepu i Portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników;
10.21. Klienci w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików;
10.22. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa);
10.23. Właściciel Sklepu i Portalu petcount.pl informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszego Sklepu i Portalu;
10.24. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Portal i Sklep petcount.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności;

XI. Sklep zastrzega sobie prawo do

11.1. Wprowadzania nowych produktów do oferty;
11.2. Wycofywania Produktów z oferty;
11.3. Zmiany cen Produktów w ofercie;
11.4. Realizowania akcji promocyjnych;
11.5. Dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia i uprzedzenia;
11.6. Niepublikowania komentarzy zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, zniesławiające;

11.7. Niepublikowania komentarzy, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką Portalu i Sklepu;
11.8. Niepublikowania komentarzy, które zawierają link odsyłający do strony, usługi lub produktu, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
11.9. Niepublikowania komentarzy, które wskazują na inne strony, produkty lub usługi, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
11.10. Niepublikowania komentarzy, w których zachodzi zjawisko braku obiektywności, komentarzy od środowisk wywodzących się z firm konkurencyjnych oraz z firm oferujących produkty bądź usługi pokrewne;

XII. Wszelkie prawa zastrzeżone

12.1. Jedynym podmiotem uprawionym do niniejszego Portalu oraz Sklepu jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
12.2. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszym Portalu oraz Sklepie zostały opracowane lub zakupione przez Właściciela Sklepu i Portalu oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji;

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;
13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem lub Kupującym, w tym również wynikłych z Umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu;

Data opublikowania Regulaminu: 20.05.2018 r.

Pobierz regulamin (PDF)