REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

petcount.pl

I. Właściciel strony internetowej

1.1. Właścicielem niniejszej strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym https://petcount.pl jest:
ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie, pod adresem Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, 
NIP: 7532438338, REGON: 362556560 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości;
1.2. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest także pod adresem:
ul. Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
1.3. Kontakt z Właścicielem jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@petcount.pl;
b) telefonicznie: +48 793 130 060 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
2.2. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
2.3. Produkt prezentowany za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
2.4. Wszelkie informacje o Produkcie, w tym opis, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
2.5. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony dla użytkowników niniejszej strony zapewniając pełną transparentność zasad z jej korzystania;
2.7. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z warunkami Regulaminu, który na stałe znajduje się w stopce strony – w związku z czym Użytkownik ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania niniejszego Regulaminu;
2.8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze strony w sposób nie zakłócający jej pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach strony – jedynie w zakresie użytku osobistego;

III. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

3.1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu;
3.2. Użytkownik strony petcount.pl przed rozpoczęciem z jej korzystania powinien zapoznać się z Niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem;
3.3. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających ze strony petcount.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania;
3.4. Administratorem danych osobowych Użytkowników niniejszej strony petcount.pl jest:

ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560, zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”;
3.5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”;
3.6. Gromadzone przez stronę petcount.pl dane osobowe obejmują: adres IP oraz adres email;
3.7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikowania komentarzy Użytkowników niniejszej strony, którzy publikują je dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli;
3.8. Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora;
3.9. Podawanie danych osobowych przez strony petcount.pl jest dobrowolne, wynika z ich nieprzymuszonej woli;
3.10. Użytkownik niniejszej strony, który dobrowolnie podał swoje dane osobowe publikując komentarz może w dowolnym momencie:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć ich przetwarzanie;

b) uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych;
c) sprostować swoje dane;
d) usunąć swoje dane;
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@petcount.pl;
3.11. Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych;
3.12. Użytkownikowi strony petcount.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
3.13. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, to znaczy:
a) dostawcy infrastruktury technicznej wykorzystywanej w celu prowadzenia niniejszej strony;

3.14. Akceptując niniejszą Politykę prywatności strony petcount.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymienione podmioty. Z chwilą przejęcia danych osobowych odpowiedzialność za ich przetwarzanie ponoszą wyżej wymienione podmioty, na co Użytkownik strony petcount.pl wyraża swoją zgodę;
3.15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
3.16. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora;
3.17. Strona petcount.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;
3.18. Strona petcount.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;
3.19. Właściciel strony petcount.pl wykorzystuje pliki cookies poprzez użycie informacji zapisanych za ich pomocą w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników;
3.20. Użytkownicy w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików;
3.21. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa);
3.22. Właściciel strony petcount.pl informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszej strony;
3.23. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę petcount.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności;

IV. Sklep zastrzega sobie prawo do

4.1. Dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia i uprzedzenia;
4.2. Niepublikowania komentarzy zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, nieetyczne, zniesławiające;

4.3. Niepublikowania komentarzy, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką niniejszej strony;
4.4. Niepublikowania komentarzy, które zawierają link odsyłający do strony, usługi lub produktu, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
4.5. Niepublikowania komentarzy, które wskazują na inne strony, produkty lub usługi, co jest powszechnie zaliczane do działań spamerskich;
4.6. Niepublikowania komentarzy, w których zachodzi zjawisko braku obiektywności, komentarzy od środowisk wywodzących się z firm konkurencyjnych oraz z firm oferujących produkty bądź usługi pokrewne;

V. Wszelkie prawa zastrzeżone

5.1. Jedynym podmiotem uprawionym do niniejszej strony jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
5.2. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszej Stronie zostały opracowane lub zakupione przez Właściciela strony oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji;

VI. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;
6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem strony, a Użytkownikiem rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Właściciela niniejszej strony;

Data opublikowania Regulaminu: 07.12.2018 r.